Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Предложения за сесии
Докладните записки и предложения се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества

Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 16.04.2021 год


Предложение с Вх. № 00-66/14.04.2021г., включени в предстояща извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 16.04.2021. год., относно: " Издаване на Запис на заповед от Община Нови пазар в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 50 % от авансово плащане за 2021 год. по Споразумение № РД 50-150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г."
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год

Предложение Вх. № 00-40/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно:– „Отпускане на еднократна финансова помощ за заплащане на семестриална такса на Б. Б. С.”

 

Предложение Вх. № 00-41/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно:„Отпускане на еднократна финансова помощ на К. Ю. А.”

 

Предложение Вх. № 00-42/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно:„Приемане на мониторингов доклад за изпълнението на дейностите в Общински План за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Нови пазар /2016-2020/.”

 

Предложение Вх. № 00-43/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно:„Одобряване на ПУП - СПС (Специализирана план-схема) за трасе на техническа инфраструктура - разширение на физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "А1 България" ЕАД на територията на гр. Нови пазар (Урбанизирана територия).”

 

Предложение Вх. № 00-44/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно:“Допускане на проект за ЧИПР на ПУП-ПЗР кв.177, кв.178 и кв.179, гр. Нови пазар. ПУП- ПУР за част от улична регулация.”


Предложение Вх. № 00-45/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно: „Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги”


Предложение Вх. № 00-46/12.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно: „Приемане на общинска Програма на мерките за закрила и насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2021 година.”


Предложение Вх. № 00-47/15.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно: „Актуализация на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2021 г. на Община Нови пазар”


Предложение Вх. № 00-48/15.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно: „Вземане на решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности.”

 

Предложение Вх. № 00-49/15.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно: „Вземане на решение за продажба на общински жилищен имот, находящ се в гр. Нови пазар, ул. "Христо Смирненски" № 27”

 

Предложение Вх. № 00-50/15.03.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.03.2021 год., относно:  „Приемане на решение за продажба на земеделска земя с площ 1043 кв.м. – ПИ 66353.10.139 в землището на с. Сечище, с начин на трайно ползване „Друг вид ливада” ведно с построена в имота полумасивна сграда с идентификатор 66353.10.139.1 със застроена площ 64 кв.м., с предназначение  „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”

 Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год

Предложение Вх. № 00-20/05.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Кандидатстването на община Нови пазар, чрез подаване на проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресури” 2014-2020 по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"

 

Предложение Вх. № 00-21/10.02.2021 г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно: „Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Галина Ангелова Кунчева”

 

Предложение Вх. № 00-22/10.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Хасан Али Хасан”


Предложение Вх. № 00-23/11.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Нови пазар за 2021г.”

 

Предложение Вх. № 00-24/12.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Разходване на възстановени от РИОСВ - Шумен средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.”

 

Предложение Вх. № 00-25/12.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Поемане на разход за погребение на жител на с. Мировци, Община Нови пазар (Димитър Радев Енев).”

 

Предложение Вх. № 00-26/12.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Изменение на Решение №53 по Протокол №7 от 27.02.2020г. от редовно заседание на Общински съвет - Нови пазар”

 

Предложение Вх. № 00-27/12.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Разпределение на общинския жилищен фонд”

 

Предложение Вх. № 00-28/12.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно:„Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г."


Предложение Вх. № 00-29/15.02.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.02.2021 год., относно: „Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2021-2022г.”
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год


Предложение № 00-6/14.01.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: "„Отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите постоянни комисии, за второто шестмесечие на 2020 год."

 

Предложение № 00-7/15.01.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: "„Приемане на План за работа на Общински съвет Нови пазар за първото шестмесечие на 2021 год.”


Предложение Вх. № 00-9/18.01.2021 , включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: „Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на сладолед и хладилник за вода и безалкохолни напитки"

 

 

Предложение Вх. № 00-10/18.01.2021включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: „Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост

 
 
 


Предложение Вх. № 00-16/19.01.2021 , включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно:"Приемане на Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2021 год. в Община Нови пазар."

 

Предложение Вх. № 00-18/20.01.2021 , включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: "Утвърждаване на Проект за бюджет на Община Нови пазар за 2021 година."Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 годПредложение № 00-275/17.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Кандидатстване с проектно предложение  „Обновяване на площадно пространство – „Рибката“, фасадна реставрация и осветление на НЧ „Христо Ботев – 1872“, УПИ I, кв. 44 по плана на гр. Нови пазар”  в  кампания 2021 на Проект „Красива България”"


Предложение № 00-274/15.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност".


Предложение № 00-268/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-253/30.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

 

 

Предложение № 00-271/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на двойки и семейства с репродуктивни проблеми в Община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-270/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на "Домашен социален патронаж" към Община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-273/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Актуализация на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2020 г. на Община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-269/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по чл.66, ал.1 от ЗМДТ през 2021г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Нови пазар през 2021 год.

 

 

 

Предложение № 00-257/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Определяне размера на дофинансиране на маломерните паралелки в общинските училища през 2021 г.”

 

 

Предложение № 00-258/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в Община Нови пазар.”

 

 

Предложение № 00-256/10.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/ изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПЗР на кв.17 и кв.18 по плана на гр. Нови пазар и частично изменение на ПУП-ПУР в обхват ОК70-ОК71-ОК-72 по плана на гр. Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-255/10.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/ изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР на квартали 48а и 48б по плана на гр. Нови пазар и проект за частично изменение на ПУП-ПУР на улица в обхват ОК196а-ОК193а-ОК-193б по РП на гр. Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-267/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Предложение за изменение на Решение № 140 по Протокол № 13 от 24.09.2020 год., от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-272/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на решение за продажба на общински поземлен имот с площ 3000,00 кв.м. съставляващо ПИ 52009.504.293 по КККР на гр. Нови пазар, находящо се на ул. „3-та Промишлена“ №9”

 

 

Предложение № 00-265/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Вземане на Решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост”

 

 

Предложение № 00-266/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Вземане на Решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности – д-р Янка Димитрова”

 

 

Предложение № 00-264/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Вземане на решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности - д-р Светломира Вълчева.

 

 

Предложение № 00-260/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Гроздан Стоянов Илиев”

 

 

Предложение № 00-259/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Донка Атанасова Абаджиева”

 

 

Предложение № 00-263/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Румяна Иванова Русева”

 

 

Предложение № 00-261/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Владимир Иванов Димов”

 

 

Предложение № 00-262/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар (Стефан Невриев Салиев)”

Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год

Предложение № 00-238/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на позмлен имот № 000204 – пасище, мера с площ 12,189 дка, съгласно КВС на с. Стоян Михайловски – ПИ  69506.9.204”

 

Предложение № 00-239/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Вземане на решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности”

 

Предложение № 00-240/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост”

 

Предложение № 00-241/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Димитър А Петров”

 

Предложение № 00-242/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/, на основание чл.124а, ал.1 ЗУТ, изработването на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. провод (за частта попадаща извън урбанизираната територия) до ПИ 52009.117.9 по КК на гр. Нови пазар”

 

Предложение № 00-243/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/ изработването на ПУП –ПЗ на ПИ 52009.338.1 по КК на гр. Нови пазар(Урбанизирана територия, бивш стопански двор, извън регулацията на гр. Нови пазар) , собственост на Петър Галенов Влаев, гр. Нови пазар и ПУП-ПП за техническа инфраструктура – трасе на водопровод, ел.провод и пътна връзка до имота за частта от трасетата извън урбанизираната територия на гр. Нови пазар и специализирани план-схеми за частта попадаща в урбанизираната територия на града”

 

Предложение № 00-244/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Даване на разрешение (допускане) изработване на ПУП – СПС (Специализирана план-схема) за трасе на техническа инфраструктура – разширение на физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 – България” ЕАД на територията на гр. Нови пазар (Урбанизирана територия).”

 

Предложение № 00-247/18.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Кандидатстване на община Нови пазар чрез подаване на проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове””

 

Предложение № 00-248/19.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: "Предложение за промяна в състава на Постоянната комисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, околна среда и комунални дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство към Общински съвет Нови пазар”

 

Предложение № 00-249/19.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Приемане на решение за продажба на общинско дворно място с площ от 537.00 кв.м, съставляващо ПИ 52009.502.480 по КККР на гр. Нови пазар, находящо се на ул. Христо Ботев”

 

Предложение № 00-250/9.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Продажба на общински недвижим имот –ПИ  с идентификатор 52009.504.11, ведно с построената в него сграда при степен на завършеност „груб строеж””

 

Предложение № 00-251/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Приемане на решение за продажба на поземлени имоти – земеделска територия, в землището на гр. Нови пазар, съставляваща:

7.1. в кадастрален район 131 – поземлени имоти с идентификатор: 52009.131.714 и 52009.131.722;

7.2. в кадастрален район 132 – поземлени имоти с идентификатор: 52009.132.33; 52009.132.35 и 52009.132.111;”
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 09.11.2020 год

Предложение № 00-236/04.11.2020г., включено в предстоящата извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 09.11.2020 год., относно: "Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по Дневния ред, на насрочено за 12.11.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен. "Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год

Предложение № 00-225/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Актуализация на Бюджет за 2020 г. на Община Нови пазар”

 

Предложение № 00-224/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Одобряване на бюджетната прогноза на Община Нови пазар за периода 2020 - 2023 год. в частта за местни дейности”

 

Предложение № 00-226/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Одобряване разходите за командировка на кмета на Община Нови пазар за периода 01.01.2020 год - 30.09.2020 год.”

 

Предложение № 00-222/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Упълномощаване на представител на Община Нови пазар за участие в инзвънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Шумен и определяне на позицията и мандата по точки посочени в дневния ред на заседанието”

 

Предложение № 00-223/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред на насроченото за 30.10.2020г.  Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен”

 

Предложение № 00-214/13.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Възлагане на услугата 1.    „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес на отдел „Хуманитарна политика и Проекти и програми със социална насоченост” в Община Нови пазар по Проект „Патронажна грижа в Община Нови пазар”, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0015, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ”

 

Предложение № 00-219/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Определяне дейността   по предоставяне на топъл обяд в Община Нови пазар по Оперативна програма за храни и/или основно материално стимулиране, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси”

 

Предложение № 00-220/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Н. Д. С.”

 

Предложение № 00-221/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар (Д. Т. Р.)”

 

Предложение № 00-227/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Определяне на представители на Общински съвет - Нови пазар в състава на Комисията по чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища”

 


Извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 01.10.2020 год

Предложение № 00-211/29.09.2020г., включено в предстоящата извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 01.10.2020 год., относно: " Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по Дневния ред, на насрочено за 02.10.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен."Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год

Предложение № 00-184/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Даване на разрешение (допускане) изработването на ПУП - ПЗ (план за застрояване) на ПИ 52009.114.371 (земеделска земя) в землището на гр. Нови пазар, и ПУП-ПИ /Парцелен план/ за техническа инфраструктура - Водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ 52009.114.371 в землище Нови пазар, собственост на В. Йо. В., гр. Нови пазар за промяна предназначението на имота за "Смесена обслужваща и производтвена дейност".

 

Предложение № 00-185/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Нови пазар".

 

Предложение № 00-186/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на М. Йо. Г. за съпругата му Д. А. Г."

Предложение № 00-187/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Подпомагане на разход за погребение на жител на община Нови пазар – Ю. С. Я."

Предложение № 00-188/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Повишаване капацитета на „Домашен социален патронаж” гр. Нови пазар, ул. „Хан Крум” № 1 от 220 на 500 места във връзка с нарастващите нужди и значителното увеличаване на делът на възрастните хора от общото население."

Предложение № 00-189/14.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Утвърждаване на групите и числеността на персонала за учебната 2020/2021 година в образователните институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети."

Предложение № 00-190/14.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в общинските училища за учебната 2020/2021 година."


Предложение № 00-191/14.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "
Продажба на 175 (сто седемдесет и пет) броя дървета – за добив на дървесина, находящи се в поземлен имот с идентификатор 52009.30.388, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Нови пазар";

 

Предложение № 00-192/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки";

Предложение № 00-193/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Учредяване безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ „Назъм Хикмет – 1954“, гр. Нови пазар";

Предложение № 00-194/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Приемане на отчет за изпълнение на Бюджета към 31.12.2019год. на Община Нови пазар";

Предложение № 00-195/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Информация за изменение и изпълнение на Бюджет 2020год. на Община Нови пазар в това число за капиталови разходи – първо шестмесечие".


Предложение № 00-197/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем на орехови дървета за бране на орехи";

Предложение № 00-198/16.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Даване съгласие за безвъзмездно право на поставяне, по реда на чл. 56 ЗУТ, на параклис в УПИ I/кв. 27 по плана на с. Стоян Михайловски";

Предложение № 00-199/16.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж в УПИ IV/кв. 43 по плана на с. Стан";

Предложение № 00-200/16.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Даване на разрешение(допускане) за изработване на проект за изменение ПУП-ПР на кв.44 по плана на гр.Нови пазар";

Предложение № 00-202/17.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Прекратяване статута на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ системата на делегиран бюджет на ДГ „Слънчо”- с. Памукчии, ДГ „Синчец”-с. Ст. Михайловски, ДГ „Здравец” -  с. Войвода".

Предложение № 00-205/18.09.2020г., включено в сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Кандидатстване на Община Нови пазар с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год."

 
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 30.07.2020 год

Предложение № 00-156/10.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жители на община Нови пазар."

Предложение № 00-158/10.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Безвъзмездно придобиване в собственост на поземлени имоти - частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС." 

 

 

Предложение № 00-163/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Община Нови пазар".

 

Предложение № 00-164/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите Постоянни комиии за периода 01.01.2020 год. - 30.06.2020 год.".

 

Предложение № 00-165/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Предложение за именуване на улица в Промишлена зона на гр. Нови пазар от ОК718 до ОК432".

 

Предложение № 00-166/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията, приети от Общински съвет Нови пазар, за периода 01.01.2020 гоф. - 30.06.2020 год.".

Предложение № 00-167/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Актуализация на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2020 год. в Община Нови пазар".

Предложение № 00-168/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Упълномощаване на представител на Община Нови пазар за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Шумен и определяне на позицията и мандата по точки посочени в дневния ред на заседанието"

Предложение № 00-169/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред, на насроченото за 31.07.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен"

 Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.06.2020 год

Предложение № 00-137/10.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: "Кандидатстване на Община Нови пазар пред Фонд "Социална закрила", създаден на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, с проектно предложение - "Осигуряване на технически средства за ЦНСТ№2ДУ, ЦНСТМУ и ЦНСТДБУ - Нови пазар"
 
 
 

Предложение № 00-142/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на С.П.Й."

Предложение № 00-143/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2019 г. на МБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството."

 

Предложение № 00-141/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Издаване на запис на заповед от Община Нови пазар в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор  № BG06RDNP001-19.208-0001-С01 от 17.03.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Подобряване на материално-техническата база на читалищата в община Нови пазар.”, сключен между Община Нови пазар и ДФ „Земеделие”.


Предложение № 00-146/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар:

5.1.кадастрален район 131 – поземлени имоти 52009.131.774, 52009.131.771, 52009.131.819, 52009.131.821, 52009.131.824, 52009.131.842, 52009.131.843,  52009.131.772 и 52009.131.791)
5.2.кадастрален район 132 – поземлени имоти 52009.132.98 и 52009.131.97”

Предложение № 00-147/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Информация за дейностите на МИГ Нови пазар – Каспичан.”

 

 Предложение № 00-148/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Приемане на План за работата на Общински съвет Нови пазар за второто шестмесечие на 2020 год.”


Предложение № 00-149/18.06.2020г. включено е предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: "Даване на съгласие за премахване на самосрутваща се сграда, находяща се в ПИ 52009.501.1364 по КККР на гр. Нови пазар, образуващ УПИ I-1828 "Домашен социален патронаж" /кв.90 по регулационния план на гр. Нови пазар." 
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.05.2020 год

Докладна записка № 00-119/15.05.2020г. включена в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на окончателен проект на "Общ устройствен план на Община Нови пазар""

Предложение № 00-114/13.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Приемане на доклади за дейността на народните читалища и за изразходваните от бюджета средства за 2019 година" 

Предложение № 00-123/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Отпускане на еднократна финансова помощ  за лечение на Р. С. Я."

Предложение № 00-122/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /А. Н. Н./

Предложение № 00-121/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /А. Н. Д./

Предложение № 00-120/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /Ю. Е. И./

 

 Предложение № 00-125/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на годишен доклад за наблюдението на общински план за развитие на Община Нови пазар за периода 2014-2020 год. към 31.12.2019 год."

 

Предложение № 00-126/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на бюджетната прогноза на Община Нови пазар за периода 2020-2023 година в частта местни дейности"Предложение № 00-128/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "6. Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар, кадастрален район 131 (поземлени имоти с идентификатори 52009.131.729, 52009.131.730, 52009.131.731, 52009.131.732, 52009.131.763, 52009.131.875 и 52009.131.954)"


Предложение № 00-129/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем, без търг и конкурс, на части от недвижим имот, за здравни дейности (по заявление на д-р Христо Запрянов)"

Предложение № 00-130/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар, кадастрален район 132 (поземлени имоти с идентификатори 52009.132.149, 52009.132.152, 52009.132.166 и 52009.132.222)"

Предложение № 00-131/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: " Даване на съгласие за премахване на самосрутваща се сграда - бивше начално училище с. Тръница и продажба на строителни материали"