Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Предложения за сесии
Докладните записки и предложения се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества


Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 30.07.2020 год

Предложение № 00-156/10.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жители на община Нови пазар."

Предложение № 00-158/10.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Безвъзмездно придобиване в собственост на поземлени имоти - частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС." 

 

 

Предложение № 00-163/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Община Нови пазар".

 

Предложение № 00-164/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите Постоянни комиии за периода 01.01.2020 год. - 30.06.2020 год.".

 

Предложение № 00-165/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Предложение за именуване на улица в Промишлена зона на гр. Нови пазар от ОК718 до ОК432".

 

Предложение № 00-166/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията, приети от Общински съвет Нови пазар, за периода 01.01.2020 гоф. - 30.06.2020 год.".

Предложение № 00-167/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Актуализация на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2020 год. в Община Нови пазар".

Предложение № 00-168/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Упълномощаване на представител на Община Нови пазар за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Шумен и определяне на позицията и мандата по точки посочени в дневния ред на заседанието"

Предложение № 00-169/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред, на насроченото за 31.07.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен"

 Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.06.2020 год

Предложение № 00-137/10.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: "Кандидатстване на Община Нови пазар пред Фонд "Социална закрила", създаден на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, с проектно предложение - "Осигуряване на технически средства за ЦНСТ№2ДУ, ЦНСТМУ и ЦНСТДБУ - Нови пазар"
 
 
 

Предложение № 00-142/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на С.П.Й."

Предложение № 00-143/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2019 г. на МБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството."

 

Предложение № 00-141/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Издаване на запис на заповед от Община Нови пазар в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор  № BG06RDNP001-19.208-0001-С01 от 17.03.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Подобряване на материално-техническата база на читалищата в община Нови пазар.”, сключен между Община Нови пазар и ДФ „Земеделие”.


Предложение № 00-146/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар:

5.1.кадастрален район 131 – поземлени имоти 52009.131.774, 52009.131.771, 52009.131.819, 52009.131.821, 52009.131.824, 52009.131.842, 52009.131.843,  52009.131.772 и 52009.131.791)
5.2.кадастрален район 132 – поземлени имоти 52009.132.98 и 52009.131.97”

Предложение № 00-147/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Информация за дейностите на МИГ Нови пазар – Каспичан.”

 

 Предложение № 00-148/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Приемане на План за работата на Общински съвет Нови пазар за второто шестмесечие на 2020 год.”


Предложение № 00-149/18.06.2020г. включено е предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: "Даване на съгласие за премахване на самосрутваща се сграда, находяща се в ПИ 52009.501.1364 по КККР на гр. Нови пазар, образуващ УПИ I-1828 "Домашен социален патронаж" /кв.90 по регулационния план на гр. Нови пазар." 
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.05.2020 год

Докладна записка № 00-119/15.05.2020г. включена в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на окончателен проект на "Общ устройствен план на Община Нови пазар""

Предложение № 00-114/13.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Приемане на доклади за дейността на народните читалища и за изразходваните от бюджета средства за 2019 година" 

Предложение № 00-123/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Отпускане на еднократна финансова помощ  за лечение на Р. С. Я."

Предложение № 00-122/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /А. Н. Н./

Предложение № 00-121/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /А. Н. Д./

Предложение № 00-120/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /Ю. Е. И./

 

 Предложение № 00-125/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на годишен доклад за наблюдението на общински план за развитие на Община Нови пазар за периода 2014-2020 год. към 31.12.2019 год."

 

Предложение № 00-126/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на бюджетната прогноза на Община Нови пазар за периода 2020-2023 година в частта местни дейности"Предложение № 00-128/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "6. Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар, кадастрален район 131 (поземлени имоти с идентификатори 52009.131.729, 52009.131.730, 52009.131.731, 52009.131.732, 52009.131.763, 52009.131.875 и 52009.131.954)"


Предложение № 00-129/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем, без търг и конкурс, на части от недвижим имот, за здравни дейности (по заявление на д-р Христо Запрянов)"

Предложение № 00-130/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар, кадастрален район 132 (поземлени имоти с идентификатори 52009.132.149, 52009.132.152, 52009.132.166 и 52009.132.222)"

Предложение № 00-131/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: " Даване на съгласие за премахване на самосрутваща се сграда - бивше начално училище с. Тръница и продажба на строителни материали"