Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Предложения за сесии
Докладните записки и предложения се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества


Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год


Предложение № 00-6/14.01.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: "„Отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите постоянни комисии, за второто шестмесечие на 2020 год."

 

Предложение № 00-7/15.01.2021г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.01.2021 год., относно: "„Приемане на План за работа на Общински съвет Нови пазар за първото шестмесечие на 2021 год.”

Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 годПредложение № 00-275/17.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Кандидатстване с проектно предложение  „Обновяване на площадно пространство – „Рибката“, фасадна реставрация и осветление на НЧ „Христо Ботев – 1872“, УПИ I, кв. 44 по плана на гр. Нови пазар”  в  кампания 2021 на Проект „Красива България”"


Предложение № 00-274/15.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана от държавата дейност".


Предложение № 00-268/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-253/30.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

 

 

Предложение № 00-271/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на двойки и семейства с репродуктивни проблеми в Община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-270/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на "Домашен социален патронаж" към Община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-273/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Актуализация на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2020 г. на Община Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-269/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Одобряване на план-сметка за необходимите разходи по чл.66, ал.1 от ЗМДТ през 2021г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Нови пазар през 2021 год.

 

 

 

Предложение № 00-257/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Определяне размера на дофинансиране на маломерните паралелки в общинските училища през 2021 г.”

 

 

Предложение № 00-258/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в Община Нови пазар.”

 

 

Предложение № 00-256/10.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/ изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПЗР на кв.17 и кв.18 по плана на гр. Нови пазар и частично изменение на ПУП-ПУР в обхват ОК70-ОК71-ОК-72 по плана на гр. Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-255/10.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/ изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР на квартали 48а и 48б по плана на гр. Нови пазар и проект за частично изменение на ПУП-ПУР на улица в обхват ОК196а-ОК193а-ОК-193б по РП на гр. Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-267/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Предложение за изменение на Решение № 140 по Протокол № 13 от 24.09.2020 год., от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар”

 

 

Предложение № 00-272/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Приемане на решение за продажба на общински поземлен имот с площ 3000,00 кв.м. съставляващо ПИ 52009.504.293 по КККР на гр. Нови пазар, находящо се на ул. „3-та Промишлена“ №9”

 

 

Предложение № 00-265/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Вземане на Решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост”

 

 

Предложение № 00-266/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Вземане на Решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности – д-р Янка Димитрова”

 

 

Предложение № 00-264/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Вземане на решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности - д-р Светломира Вълчева.

 

 

Предложение № 00-260/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Гроздан Стоянов Илиев”

 

 

Предложение № 00-259/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Донка Атанасова Абаджиева”

 

 

Предложение № 00-263/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Румяна Иванова Русева”

 

 

Предложение № 00-261/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Владимир Иванов Димов”

 

 

Предложение № 00-262/14.12.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 21.12.2020 год., относно: " Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар (Стефан Невриев Салиев)”

Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год

Предложение № 00-238/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на позмлен имот № 000204 – пасище, мера с площ 12,189 дка, съгласно КВС на с. Стоян Михайловски – ПИ  69506.9.204”

 

Предложение № 00-239/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Вземане на решение за отдаване под наем без търг и конкурс на части от недвижим имот за здравни дейности”

 

Предложение № 00-240/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост”

 

Предложение № 00-241/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Димитър А Петров”

 

Предложение № 00-242/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/, на основание чл.124а, ал.1 ЗУТ, изработването на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. провод (за частта попадаща извън урбанизираната територия) до ПИ 52009.117.9 по КК на гр. Нови пазар”

 

Предложение № 00-243/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: "Даване на разрешение /допускане/ изработването на ПУП –ПЗ на ПИ 52009.338.1 по КК на гр. Нови пазар(Урбанизирана територия, бивш стопански двор, извън регулацията на гр. Нови пазар) , собственост на Петър Галенов Влаев, гр. Нови пазар и ПУП-ПП за техническа инфраструктура – трасе на водопровод, ел.провод и пътна връзка до имота за частта от трасетата извън урбанизираната територия на гр. Нови пазар и специализирани план-схеми за частта попадаща в урбанизираната територия на града”

 

Предложение № 00-244/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Даване на разрешение (допускане) изработване на ПУП – СПС (Специализирана план-схема) за трасе на техническа инфраструктура – разширение на физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 – България” ЕАД на територията на гр. Нови пазар (Урбанизирана територия).”

 

Предложение № 00-247/18.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Кандидатстване на община Нови пазар чрез подаване на проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 по процедура BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове””

 

Предложение № 00-248/19.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: "Предложение за промяна в състава на Постоянната комисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, околна среда и комунални дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство към Общински съвет Нови пазар”

 

Предложение № 00-249/19.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Приемане на решение за продажба на общинско дворно място с площ от 537.00 кв.м, съставляващо ПИ 52009.502.480 по КККР на гр. Нови пазар, находящо се на ул. Христо Ботев”

 

Предложение № 00-250/9.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Продажба на общински недвижим имот –ПИ  с идентификатор 52009.504.11, ведно с построената в него сграда при степен на завършеност „груб строеж””

 

Предложение № 00-251/17.11.2020г., включено в предстоящата редовна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 26.11.2020 год., относно: " Приемане на решение за продажба на поземлени имоти – земеделска територия, в землището на гр. Нови пазар, съставляваща:

7.1. в кадастрален район 131 – поземлени имоти с идентификатор: 52009.131.714 и 52009.131.722;

7.2. в кадастрален район 132 – поземлени имоти с идентификатор: 52009.132.33; 52009.132.35 и 52009.132.111;”
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 09.11.2020 год

Предложение № 00-236/04.11.2020г., включено в предстоящата извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 09.11.2020 год., относно: "Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по Дневния ред, на насрочено за 12.11.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен. "Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год

Предложение № 00-225/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Актуализация на Бюджет за 2020 г. на Община Нови пазар”

 

Предложение № 00-224/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Одобряване на бюджетната прогноза на Община Нови пазар за периода 2020 - 2023 год. в частта за местни дейности”

 

Предложение № 00-226/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Одобряване разходите за командировка на кмета на Община Нови пазар за периода 01.01.2020 год - 30.09.2020 год.”

 

Предложение № 00-222/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Упълномощаване на представител на Община Нови пазар за участие в инзвънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Шумен и определяне на позицията и мандата по точки посочени в дневния ред на заседанието”

 

Предложение № 00-223/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред на насроченото за 30.10.2020г.  Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен”

 

Предложение № 00-214/13.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Възлагане на услугата 1.    „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес на отдел „Хуманитарна политика и Проекти и програми със социална насоченост” в Община Нови пазар по Проект „Патронажна грижа в Община Нови пазар”, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0015, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ”

 

Предложение № 00-219/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Определяне дейността   по предоставяне на топъл обяд в Община Нови пазар по Оперативна програма за храни и/или основно материално стимулиране, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси”

 

Предложение № 00-220/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Н. Д. С.”

 

Предложение № 00-221/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар (Д. Т. Р.)”

 

Предложение № 00-227/19.10.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 29.10.2020 год., относно: „Определяне на представители на Общински съвет - Нови пазар в състава на Комисията по чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища”

 


Извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 01.10.2020 год

Предложение № 00-211/29.09.2020г., включено в предстоящата извънредна сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 01.10.2020 год., относно: " Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по Дневния ред, на насрочено за 02.10.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен."Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год

Предложение № 00-184/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Даване на разрешение (допускане) изработването на ПУП - ПЗ (план за застрояване) на ПИ 52009.114.371 (земеделска земя) в землището на гр. Нови пазар, и ПУП-ПИ /Парцелен план/ за техническа инфраструктура - Водопровод, ел. провод и пътна връзка до ПИ 52009.114.371 в землище Нови пазар, собственост на В. Йо. В., гр. Нови пазар за промяна предназначението на имота за "Смесена обслужваща и производтвена дейност".

 

Предложение № 00-185/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Нови пазар".

 

Предложение № 00-186/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на М. Йо. Г. за съпругата му Д. А. Г."

Предложение № 00-187/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Подпомагане на разход за погребение на жител на община Нови пазар – Ю. С. Я."

Предложение № 00-188/11.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Повишаване капацитета на „Домашен социален патронаж” гр. Нови пазар, ул. „Хан Крум” № 1 от 220 на 500 места във връзка с нарастващите нужди и значителното увеличаване на делът на възрастните хора от общото население."

Предложение № 00-189/14.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Утвърждаване на групите и числеността на персонала за учебната 2020/2021 година в образователните институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети."

Предложение № 00-190/14.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 24.09.2020 год., относно: "Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в общинските училища за учебната 2020/2021 година."


Предложение № 00-191/14.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "
Продажба на 175 (сто седемдесет и пет) броя дървета – за добив на дървесина, находящи се в поземлен имот с идентификатор 52009.30.388, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Нови пазар";

 

Предложение № 00-192/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки";

Предложение № 00-193/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Учредяване безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ „Назъм Хикмет – 1954“, гр. Нови пазар";

Предложение № 00-194/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Приемане на отчет за изпълнение на Бюджета към 31.12.2019год. на Община Нови пазар";

Предложение № 00-195/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Информация за изменение и изпълнение на Бюджет 2020год. на Община Нови пазар в това число за капиталови разходи – първо шестмесечие".


Предложение № 00-197/15.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем на орехови дървета за бране на орехи";

Предложение № 00-198/16.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Даване съгласие за безвъзмездно право на поставяне, по реда на чл. 56 ЗУТ, на параклис в УПИ I/кв. 27 по плана на с. Стоян Михайловски";

Предложение № 00-199/16.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж в УПИ IV/кв. 43 по плана на с. Стан";

Предложение № 00-200/16.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Даване на разрешение(допускане) за изработване на проект за изменение ПУП-ПР на кв.44 по плана на гр.Нови пазар";

Предложение № 00-202/17.09.2020г., включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Прекратяване статута на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ системата на делегиран бюджет на ДГ „Слънчо”- с. Памукчии, ДГ „Синчец”-с. Ст. Михайловски, ДГ „Здравец” -  с. Войвода".

Предложение № 00-205/18.09.2020г., включено в сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 24.09.2020 год., относно: "Кандидатстване на Община Нови пазар с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год."

 
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 30.07.2020 год

Предложение № 00-156/10.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жители на община Нови пазар."

Предложение № 00-158/10.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Безвъзмездно придобиване в собственост на поземлени имоти - частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС." 

 

 

Предложение № 00-163/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Община Нови пазар".

 

Предложение № 00-164/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Нови пазар и неговите Постоянни комиии за периода 01.01.2020 год. - 30.06.2020 год.".

 

Предложение № 00-165/22.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Предложение за именуване на улица в Промишлена зона на гр. Нови пазар от ОК718 до ОК432".

 

Предложение № 00-166/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: " Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията, приети от Общински съвет Нови пазар, за периода 01.01.2020 гоф. - 30.06.2020 год.".

Предложение № 00-167/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Актуализация на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2020 год. в Община Нови пазар".

Предложение № 00-168/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Упълномощаване на представител на Община Нови пазар за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Шумен и определяне на позицията и мандата по точки посочени в дневния ред на заседанието"

Предложение № 00-169/23.07.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 30.07.2020 год., относно: "Избор на представител на Община Нови пазар и начин на гласуване по дневния ред, на насроченото за 31.07.2020 год., Общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен"

 Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 25.06.2020 год

Предложение № 00-137/10.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: "Кандидатстване на Община Нови пазар пред Фонд "Социална закрила", създаден на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, с проектно предложение - "Осигуряване на технически средства за ЦНСТ№2ДУ, ЦНСТМУ и ЦНСТДБУ - Нови пазар"
 
 
 

Предложение № 00-142/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на С.П.Й."

Предложение № 00-143/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2019 г. на МБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството."

 

Предложение № 00-141/15.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: " Издаване на запис на заповед от Община Нови пазар в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор  № BG06RDNP001-19.208-0001-С01 от 17.03.2020 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Подобряване на материално-техническата база на читалищата в община Нови пазар.”, сключен между Община Нови пазар и ДФ „Земеделие”.


Предложение № 00-146/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар:

5.1.кадастрален район 131 – поземлени имоти 52009.131.774, 52009.131.771, 52009.131.819, 52009.131.821, 52009.131.824, 52009.131.842, 52009.131.843,  52009.131.772 и 52009.131.791)
5.2.кадастрален район 132 – поземлени имоти 52009.132.98 и 52009.131.97”

Предложение № 00-147/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Информация за дейностите на МИГ Нови пазар – Каспичан.”

 

 Предложение № 00-148/17.06.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: “Приемане на План за работата на Общински съвет Нови пазар за второто шестмесечие на 2020 год.”


Предложение № 00-149/18.06.2020г. включено е предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 25.06.2020 год., относно: "Даване на съгласие за премахване на самосрутваща се сграда, находяща се в ПИ 52009.501.1364 по КККР на гр. Нови пазар, образуващ УПИ I-1828 "Домашен социален патронаж" /кв.90 по регулационния план на гр. Нови пазар." 
Сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена за 28.05.2020 год

Докладна записка № 00-119/15.05.2020г. включена в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на окончателен проект на "Общ устройствен план на Община Нови пазар""

Предложение № 00-114/13.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Приемане на доклади за дейността на народните читалища и за изразходваните от бюджета средства за 2019 година" 

Предложение № 00-123/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Отпускане на еднократна финансова помощ  за лечение на Р. С. Я."

Предложение № 00-122/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /А. Н. Н./

Предложение № 00-121/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /А. Н. Д./

Предложение № 00-120/15.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Поемане на разход за погребение на жител на Община Нови пазар" /Ю. Е. И./

 

 Предложение № 00-125/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на годишен доклад за наблюдението на общински план за развитие на Община Нови пазар за периода 2014-2020 год. към 31.12.2019 год."

 

Предложение № 00-126/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Одобряване на бюджетната прогноза на Община Нови пазар за периода 2020-2023 година в частта местни дейности"Предложение № 00-128/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "6. Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар, кадастрален район 131 (поземлени имоти с идентификатори 52009.131.729, 52009.131.730, 52009.131.731, 52009.131.732, 52009.131.763, 52009.131.875 и 52009.131.954)"


Предложение № 00-129/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Вземане на решение за отдаване под наем, без търг и конкурс, на части от недвижим имот, за здравни дейности (по заявление на д-р Христо Запрянов)"

Предложение № 00-130/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: "Приемане на решение за продажба на земеделска земя от ОбПФ в землището на гр. Нови пазар, кадастрален район 132 (поземлени имоти с идентификатори 52009.132.149, 52009.132.152, 52009.132.166 и 52009.132.222)"

Предложение № 00-131/19.05.2020г. включено в предстояща сесия на Общински съвет Нови пазар, насрочена на 28.05.2020 год., относно: " Даване на съгласие за премахване на самосрутваща се сграда - бивше начално училище с. Тръница и продажба на строителни материали"