Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

КПУКИ
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Председател
Цветанка Николова Котларова
Членове
1. Николай Иванов Колев
2. Георги Сашев Георгиев
3. Фейдан Васви Мустафа
4. Пенка Николаева Ангелова

Образци на декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество   - 
Декларациите се подават на хартиен и електронен носител в сроковете 
съгласно чл. 36, ал.1 и чл. 39 от ЗПКОНПИ.Отменен - ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ със Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество!