Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Банкови сметки на Община Нови пазар за местен бюджет
Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

BIC: FINVBGSF

БАНКОВА СМЕТКА: BG92FINV91508415926535
     КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 22 00
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 44 24 00
ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 44 25 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 44 28 00
ДРУГИ /ПЪТЕН ДАНЪК МИН.ГОД./ 44 34 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ 44 65 00
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ГРАО 44 80 07
Срокове за плащане на данъчни задължения .


Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в
следните срокове:


До 30.06 - първа вноска

До 30.10 - втора вноска

     На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски:

До 30.06 - първа вноска

До 30.10 - втора вноска

     На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.


Патентен данък - заплаща се на четири равни вноски, както следва:

За първо тримесечие - до 31.01

За второ тримесечие - до 30.04

за трето тримесечие - до 31.07

за четвърто тримесечие - до 31.10

     Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.Цени на услуги за издаване на удостоверения и служебни бележки по ЗМДТ

Вид на услугата обикновена бърза експресна
Удостоверение за данъчна оценка по чл.264,ал.1 от ДОПК до 14 дни - 5.00 лв. до 3 дни - 7.00 лв. до 1 ден - 15.00 лв.
Удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от приложение №2 от ЗМДТ до 14 дни - 5.00 лв. до 3 дни - 7.00 лв. до 1 ден - 15.00 лв.
Удостоверение за декларирани данни до 7 дни - 4.50 лв. до 3 дни - 7.00 лв. до 1 ден - 15.00 лв.
Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК до 7 дни - 2.00 лв. до 3 дни - 3.00 лв. до 1 ден - 5.00 лв.
Служебна бележка за МПС до 7 дни - 3.00 лв. до 3 дни - 4.00 лв. до 1 ден - 7.00 лв.