Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Възстановяване или промяна на име
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Припознаване на дете
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Издаване на удостоверение за семейно положение
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
Промяна в актовете за гражданско състояние
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)