Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Административни услуги

Административните услуги, които община Нови пазар извършва, се предоставят от Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица:

Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

Е - адрес: http://www.novipazar.acstre.com;

Факс: 0537 / 24010;

       Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

Начини на заявяване на услугите:               

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс: 0537 / 24010;

Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка;
 • като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

Начин на плащане:                                     

 • На гише „Каса” в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица;
 • По банкова сметка:

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG92FINV91508415926535

БАНКА: „Първа инвестиционна банка" АД

 • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица.


Административния регистър:  http://iisda.government.bg/