Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Нормативни документи
  • Административнопроцесуален кодекс;
  • Наредба за административното обслужване;
  • Наредба за административния регистър;
  • Закон за електронното управление;
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Нови пазар;
  • Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Нови пазар;
  • Харта на клиента;