Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Постоянни комисии
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

I. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост
Председател
инж. Пенка Николаева Ангелова
Членове
1. Красимир Янков Иванов
2. Михаил Петров Михайлов
3. Ангел Любенов Куцаров
4. Норан Керим Тефик

II. Постоянна комисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, околна среда и комунални дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство
Председател
Сениха Зия Селим
Членове
1. Зелиха Алиева Хасанова
2. Виолета Илиева Янева
3. Иван Иванов Димитров
4. Тодор Ангелов Вангелов

III. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Председател
д-р Хамди Сами Авджъ
Членове
1. д-р Красимира Дамянова Бунова
2. Красен Цветков Деянов
3. Юсеин Шакир Юсеин
4. Нуртен Джевдетова Ахмед

IV. Постоянна комисия по образование, култура и спорт
Председател
Росица Иванова-Христева
Членове
1. Пламен Христов Кирилов
2. Адем Алит Адем
3. Недрет Мехмед Юсеин
4. Златко Иванов Златев

V. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 72, ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ
Председател
Михаил Петров Михайлов
Членове
1. Красимир Янков Иванов
2. Адем Алит Адем
3. Виолета Илиева Янева
4. Юсеин Шакир Юсеин

VI. Мандатна комисия
Председател
Иван Иванов Димитров
Членове
1. Адем Алит Адем
2. Пламен Христов Кирилов