Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Административно-технически услуги Устройство на територията
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
Издаване на скици за недвижими имоти
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Издаване скица-виза за проучване и проектиране
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Издаване на разрешение за строеж
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Попълване/поправка на кадастрален план
Одобряване на подробен устройствен план
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти