Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проекти на нормативни актове

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар
15.11.2021

Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявам гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:

 

            Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

 • на хартиен носител:

            адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.

            На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 • по електронен път:

на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg

На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 

Период на консултацията: 30 (тридесет) дни: от 15.11.2021 год. до 15.12.2021 год.

 

Съдържание на документацията:

Проект на Доклад относно приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

Калкулация такси


Проект на Решение на ОбС – Нови пазар


Проект на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

Приложения към наредбата

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

С уважение,

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Нови пазар


С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ И МОТИВИ КЪМ НЕГО
01.03.2021
ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА

На основание чл. 26, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Нови пазар, а именно: http://www.novipazar.acstre.com/. Община Нови пазар предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица по предлаганите Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Нови пазар, като определя срок за предложения и становища по Проекта за изменение до 01. 04.2021г. (включително).

Предложения и становища по Проекта могат да бъдат направени на e-mail: npazar@icon.bgили подавани в писмен вид в Информационен център на Община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски №3.

  

 

Мотиви към проект Правилник за финансовот подпомагане на процедури "ин витро".

 

 

Справка по чл.26,ал.5 от Закона за нормативните актове


С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“
13.01.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:

            „Създаване на Общинско предприятие „Нови пазар“, приемане на правилник за дейността му и вливане в него на дейности: Осветление на улици и площади, Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие, Озеленяване, Чистота, Пазари и тържища”

 

 1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
 • на хартиен носител:

            адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.

            На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 • по електронен път:

на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg

На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 

 1. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни: от 14.01.2021 год. – до 27.01.2021 год.
 2. Съдържание на документацията:

 

 1. Координати за връзка:

Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар, тел. 0887440401, имейл: sekretar@novipazar.bg

 

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари.

 

С уважение,

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Нови пазар

 


Обявление по предлаганите Правилник за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на двойки и семейства с репродуктивни проблеми в Община Нови пазар
27.11.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на "Домашен социален патронаж"
19.11.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар
18.11.2020С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:

            „Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар”

 

 1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
 • на хартиен носител:

            адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.

            На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 • по електронен път:

на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg

На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 

 1. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни: от 18.11.2020 год. – до 18.12.2020 год.
 2. Съдържание на документацията:

 

 1. Координати за връзка:

Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар, тел. 0887440401, имейл: sekretar@novipazar.bg

 

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари.

 

С уважение,

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Нови пазар