Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

КОНТАКТИ

 

 

№ на кабинет

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Вътрешен телефон

Директен телефон

E-mail

           

308

Георги Сашев Георгиев

Кмет на община

0537/2-33-11

Вътр.308

0537/2-34-66

053795245

g.georgiev@novipazar.bg; npazar@icon.bg; novipazar@novipazar.bg

303

Айсел Исмаил Руфад

Заместник кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”

0537/2-33-11

Вътр.303

053795525

 

a.rufad@novipazar.bg

307

 Златина Атанасова Таскова

Заместник кмет „ХП и ППС”

0537/2-33-11

Вътр.307

053795523

 

z.taskova@novipazar.bg

306

 Калоян Пепов Хинчев

Секретар на община

0537/2-33-11

Вътр.306

053795244

 

sekretar@novipazar.bg

305

Михаил Петров Михайлов

Председател на Общински съвет

0537/2-33-11

Вътр.305

 

m.mihajlov@novipazar.bg;  obs_npazar@abv.bg

301

Павлин Владимиров

Връзки с обществеността

 

 

p.vladimirov@novipazar.bg

201

Милена Георгиева

Вътрешен одитор

0537/2-33-11

Вътр.172

053795242

 

m.georgieva@novipazar.bg

305

Йолина Иванова          

Протокол Общински съвет 

0537/2-33-11

Вътр.305

053795150 

j.ivanova@novipazar.bg

ОТДЕЛ „Бюджет, финанси и човешки ресурси”

 

215

Тихомира Василева Маринова

Главен счетоводител

0537/2-33-11

Вътр.177

053795526

 

t.vasileva@novipazar.bg

203

Ирена Красенова Николова

Ст.експерт „СБА и ФК”

0537/2-33-11

Вътр. 202

 

i.nikolova@novipazar.bg

209

Тони Стефанова Вачкова

Мл.експерт „Счетоводител”

0537/2-33-11

Вътр. 173

 

t.vachkova@novipazar.bg

209

Димитрина Стоянова Господинова

Гл.експерт „Счетоводител”

0537/2-33-11

Вътр.173

 

d.gospodinova@novipazar.bg

209

Радина Пенчева

Гл.спец.”Счетоводител”

0537/2-33-11

Вътр.173

 

r.pencheva@novipazar.bg

209

Елеонора Огнянова Мангелова

Мл.експерт „Счетоводител”

0537/2-33-11

Вътр.173

 

e.mangelova@novipazar.bg

209

Поля Петрова

Гл.спец.”Счетоводител”

0537/2-33-11

Вътр.173

 

p.petrova@novipazar.bg

партер

Тодорка Дечева Милушева

Ст.спец.”Домакин” и обслужващ погребално бюро

0537/2-33-11

Вътр.159

 

t.milusheva@novipazar.bg

210

Светлозара Стефкова Николова

Ст.експерт „Човешки ресурси”

0537/2-33-11

Вътр.174

 

s.nikolova@novipazar.bg

210

Кремена Христова Великова

Спец.”Счетоводител”

0537/2-33-11

Вътр.174

 

k.velikova@novipazar.bg

ОТДЕЛ „ГРАО”

 

302

Екатерина Цветанова Маринова

Началник отдел „АПНИО”

0537/2-33-11

Вътр.302

053795241

 

e.marinova@novipazar.bg

109

инж. Мирослав Тодоров Георгиев

Ст.експерт „Компютърни технологии”

0537/2-33-11

Вътр.169

 

 m.georgiev@novipazar.bg

Информ.център

 

 Росица Начкова Гочева  Технически сътрудник  

0537/2-33-11

Вътр.110

   r.gocheva@novipazar.bg

Информ.център

Николинка Жекова Цветкова

Гл.спец.”ЕСГРАОН”

0537/2-33-11

Вътр.110

 

0537/95166

n.cvetkova@novipazar.bg

Информ.център

Катя Колева Георгиева

Ст.спец. „Деловодство и архив”

0537/2-33-11

Вътр.110

 

0537/95166

k.koleva@novipazar.bg

Информ.център

Светломира Стоянова

Мл.експерт „Гражданско състояние”

0537/2-33-11

Вътр.110

 

 

sv.stoyanova@novipazar.bg

Информ.център

Силвия Росенова Стефанова

Мл.експерт „Гражданско състояние”

0537/2-33-11

Вътр.110

 

 

s.stefanova@novipazar.bg

308

Мария Михайлова Михайлова

Ст.спец.”Протокол на кмета”

0537/2-33-11

Вътр. 308

0537/2-34-66

0537/95510

m.mihailova@novipazar.bg

ОТДЕЛ „Правно обслужване, общинска собственост и обществени поръчки”

 

208

Петранка Валентинова Василева

 Началник Отдел

0537/2-33-11

Вътр.206

053795524

p.vasileva@novipazar.bg

108

Борислав Стоянов Георгиев

Главен юрисконсулт

0537/2-33-11

Вътр. 168

 

b.georgiev@novipazar.bg

108

Йордан Миленов Иванов

Юрисконсулт „Обществени поръчки”

0537/2-33-11

Вътр. 168

 

d.milenov@novipazar.bg

108

Боряна Сашова Кирякова

Юрисконсулт „Обществени поръчки”

0537/2-33-11

Вътр. 168

 

b.kiriakova@novipazar.bg

203

Петя Димитрова Димитрова

Гл.експерт „Общинска собственост”

0537/2-33-11

Вътр.203

 

p.dimitrova@novipazar.bg

203

Афизе Осман Сабахгил

Инспектор „РР и УС”

0537/2-33-11

Вътр. 203

 

a.sabahgil@novipazar.bg

ОТДЕЛ „ХП и ППСН”

 

214

Жанета Иванова Желязкова

Началник отдел „ХП и ППСН”

0537/2-33-11

Вътр.176

0537/95521

 

j.jeliazkova@novipazar.bg

205

Петя Николова Генова

Мл. Експерт „Култура и вероизповедания”

0537/2-33-11

Вътр. 205

 

p.genova@novipazar.bg

202

Сийка Петкова Димитрова

Гл.експерт „Мл.дейности, ЗБУТ”

0537/2-33-11

Вътр.202

 

s.dimitrova@novipazar.bg

211

Владислав Стефанов Стойнев

Ст.експерт „Култура, връзки с обществеността и вероизповеданията”

0537/2-33-11

Вътр.175

 

0537/95520

v.stoynev@novipazar.bg

211

Маринела Иванова Петрова

Спец.”Социални дейности”

0537/2-33-11

Вътр. 175

 

m.petrova@novipazar.bg

211

Мария Ангелова Димитрова

Гл.спец. „Соц. дейности и здравеопазване”

0537/2-33-11

Вътр. 175

0537/95520

m.dimitrova@novipazar.bg

ОТДЕЛ „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”

101

арх. Николай Симеонов

Главен архитект

0537/2-33-11

Вътр. 161

 

 n.simeonov@novipazar.bg

106

Петя Константинова Атанасова

Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”

0537/2-33-11

Вътр. 166

0537/95240

 

p.atanasova@novipazar.bg

107

Севдия Мехмед Мехмед

Мл.експерт „Европейски програми”

0537/2-33-11

Вътр. 167

 

s.mehmed@novipazar.bg

107

 

Гл.спец.”Програми и проекти”

0537/2-33-11

Вътр. 167

 

 

107

Саша Йорданова Стоянова

Гл.спец.”АТО и ИК”

0537/2-33-11

Вътр. 167

 

s.stoyanova@novipazar.bg

101

Николинка Кръстева Митева

Гл.спец.”Архитектура и АТО”

0537/2-33-11

Вътр. 161

 

n.krusteva@novipazar.bg

101

Стоянка Атанасова Михайлова

Спец.”Контрол на строителството”

0537/2-33-11

Вътр. 161

 

s.mihaylova@novipazar.bg

103

Росица Христова Ватева

Ст.спец. „Инвеститорски контрол”

0537/2-33-11

Вътр. 163

 

r.vateva@novipazar.bg

104

Ивайло Николаев Иванов

Ст.спец.”Геодезия, кадастър и АТО”

0537/2-33-11

Вътр. 164

 

i.ivanov@novipazar.bg

101

Илкгюн Назимов Исмаилов

Спец.”Контрол на строителството”

0537/2-33-11

Вътр. 161

 

i.ismailov@novipazar.bg

113

Мюзеям Салим Али

Технически сътрудник „Проекти и програми”

0537/2-33-11

Вътр. 113

 

m.ali@novipazar.bg

114

Гюлджан Ихлиман Османова

Спец. „Проекти и програми”

0537/2-33-11

Вътр. 114

 

 

Дирекция „МДТ”

 

207

 Христо Христов

Директор дирекция „МДТ”

0537/2-33-11

Вътр. 207

 

h.hristov@novipazar.bg

Информ.център

Петя Сашева Ангелова

Гл.спец. „МДТ”

0537/2-33-11

Вътр.111

 

p.angelova@novipazar.bg

Информ.център

Златинка Любомирова Йорданова

Инспектор „МДТ”

0537/2-33-11

Вътр.111/204

 

z.jordanova@novipazar.bg

Информ.център

Станислав Станиславов Йорданов

Ст.инспектор „МДТ”

0537/2-33-11

Вътр.111/204

 

s.jordanov@novipazar.bg

Информ.център

Деница Пандова

Технически сътрудник-касиер

0537/2-33-11

Вътр.111 

 

d.pandova@novipazar.bg

Информ.център

Йонка Валентинова Ганчева

Технически сътрудник-касиер

0537/2-33-11

Вътр.110

 

y.gancheva@novipazar.bg

Информ.център

Беркант Нурхан Васви

Технически сътрудник-касиер

0537/2-33-11

Вътр.111

 

b.vasvi@novipazar.bg

212

Анка Веселинова Маринова

Гл.спец.”ССИ, ОМП и ГЗ”

0537/2-33-11

Вътр. 212

 

a.marinova@novipazar.bg

партер

Контрольор по наредба 1 

Инспектор - контрольор по Наредба 1

 

 

naredba1@novipazar.bg

партер

 

Портал Община

115

0537/2-33-11

 

           
           

партер

Дежурни по Гражданска защита

Гражданска защита

0537/2-33-11Вътр.116

0537/22163

dejurni@novipazar.bg

ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ЧИСТОТА, СПОРТ и  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

 

Димитър Димитров

Организатор - дейност

Спортна база

 

0537/95145

d.dimitrov@novipazar.bg

 

Юккя Ахмед Исмаил

Организатор - дейност

Общински пазар

 

0537/95503

y.ismail@novipazar.bg

 

Даниело Петров Ризов

Организатор - дейност

Чистота

 

0882020033

d.rizov@novipazar.bg

 

Веселина Алексиева Димова

Директор

Дом за стари хора

 

0537/2-22-20

dsh_novipazar@abv.bg

 

Мария Ангелова Димитрова

Директор

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

 

0884891889

dcplu_np@abv.bg

 

Директор

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1 и №2; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

 

0537/2-23-89

0537/2-23-98
0537/2-23-96

cnst123_novipazar@abv.bg

 

Юксел Наджиев Халилов

Управител

Дневен център за деца с увреждания „Къщичката”

 

0889290790

dcdu_novipazar@abv.bg

 

Мария Петровна Николова

Директор

Център за обществена подкрепа

Ул.Милин Камък № 2А

 

0887500044

 

 

Джеврие Мехмед

Организатор социална дейност

Домашен социален патронаж

 

0537/95507

 

 

Даринка Донева Данчева

Технически сътрудник

Социални клубове

 

0537/95508

 

 

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението: