Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Обществени поръчки - архив

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка по диети за Дом за стари хора гр.Нови пазар”.
09.06.2014

Промяна в Oбществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови пазар до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв.Дивдядово.
07.05.2014

Oбществена поръчка с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови пазар до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв.Дивдядово.
22.04.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД НОВИ ПАЗАР” включваща: Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градс
26.03.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на услуга с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР И НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. НОВИ
23.10.2013

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар””
12.09.2013