Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проект на нормативни актове

О Б Я В Л Е Н И Е Oтносно: Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.
01.12.2020
                                               О Б Я В Л Е Н И Е


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и във
връзка с чл.77 от АПК и изключително сложната епидемиологична обстановка,
свързана с пандемията COVID 19, изискваща бързо вземане на решения от
Общински съвет Нови пазар в 14-дневен срок от публикуване на настоящото
обявление на интернет страницата на Община Нови пазар, а именно:
http://www.novipazar.acstre.com/, Общински съвет Нови пазар предоставя
възможност за провеждане на обществени консултации с граждани и
юридически лица по предлаганото допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023 г., като определя срок за
предложения и становища по Проекта за изменение до 14.12.2020г.
(включително).
Предложения и становища по Проекта могат да бъдат направени на е-
mail: obs_npazar@abv.bg, npazar@icon.bg, или подавани в писмен вид в
деловодството на Общински съвет Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Васил
Левски №3, стая 304

С уважение,
Иван Ганчев /п/
Председател на Общински съвет Нови пазар

Проект на : Правилник за допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.

Доклад от Иван Ганчев - Председател на Общински съвет Нови пазар


Справка по чл26, ал.5 към предложението за допълнение на правилника


Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар
11.04.2020

Правилник за дейност на Общинското социялно предприятие за благоустройство, озеленяване и комунални дейности по чл.26, ал.3 от ЗНА
27.02.2020