Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Добре дошли
/assets/Files/Pictures/home/344b.jpgОбщина Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.    
  


/assets/Files/Pictures/home/kula.jpgНови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.


Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

WEB - адрес: http://www.novipazar.acstre.com;
Е mail - адреси: npazar@icon.bg
novipazar@novipazar.bg

0537/ 95166; 
0537 / 23311
;

Факс: 0537 / 24010;

       Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

 
Новини
18.11.2021
Съобщение за планови прекъсвания на доставката на електроенергия - Нови пазар

17.11.2021
Съобщение за нарушено водоподаването поради възникнала авария - гр. Нови пазар

10.11.2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, С НАМЕРЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено проучване на проекти от закона общинския дълг на Община Нови пазар, кметът на Община Нови пазар кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Нови пазар на обществено обсъждане на:

 

Инвестиционен проект: „Основен ремонт на части от уличната мрежа на територията на община Нови пазар”, съгласно Приложение 1.      

 

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и технико-икономичиски и експлоатационните характеристики на  улична мрежа. Осигуряване на достъпна архитектурна среда, създаване комфорт и безопасност за жителите и гостите на община Нови пазар. Повишаване инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическо развитие на града и общината. Повишаване на безопасността на движението.

 

Стойност на проекта: до 3 501 520 лв. /три милиона петстотин и една хиляди петстотин и двадесет лева/;

 

Начин на финансиране: дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционен проект;

 

Начин на обезпечаване: учредяване на залог за бъдещи приходи на общината, Залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Нови пазар, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия  на община Нови пазар съгласно   чл.52, ал.1, т.1, б. „б”  от Закона за публичните финанси.

 

 

Максимална стойност на дълга: до 3 500 000 лв. /три милиона и петстотин хиляди лева/;

 

Валута на дълга: български лева /BGN/;

 

Срок на погасяване:  7 години;

 

Начин на погасяване: 7 /седем/ години по една годишна вноска от датата на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

 

Начин на погасяване на лихвите: на ежемесечни вноски;

 

Максимален лихвен процент: до 2,50%;

 

Такси и комисионни: до 0,50% годишно върху размера на дълга;

 

        ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  29.11.2021г. от 13,00 часа в Многофукционалната зала в сграда на  Общинска администрация гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3.

      

        Публичното обсъждане ще проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки определени със заповед на Министъра на здравеопазването.

             

       Инвестиционният проект „Основен ремонт на части от уличната мрежа на територията на община Нови пазар” - Приложение 1, е публикуван на електронната страница на Община Нови пазар.

 

Предложения могат да се правят писменно в деловодството в сградата на общинска администрация или на електронен адрес: npazar@icon.bg

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община Нови пазар


09.11.2021
Заповед №1072/09.11.2021 г. за прекратяване на съсобственост

09.11.2021
Обява за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на план-сметка за необходимите разходи по чл.66 ал.1 от ЗМДТ през 2022 година

03.11.2021
Съобщение за планови прекъсвания на доставката на електроенергия - Нови пазар