Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, С НАМЕРЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
10.11.2021

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено проучване на проекти от закона общинския дълг на Община Нови пазар, кметът на Община Нови пазар кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Нови пазар на обществено обсъждане на:

 

Инвестиционен проект: „Основен ремонт на части от уличната мрежа на територията на община Нови пазар”, съгласно Приложение 1.      

 

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и технико-икономичиски и експлоатационните характеристики на  улична мрежа. Осигуряване на достъпна архитектурна среда, създаване комфорт и безопасност за жителите и гостите на община Нови пазар. Повишаване инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическо развитие на града и общината. Повишаване на безопасността на движението.

 

Стойност на проекта: до 3 501 520 лв. /три милиона петстотин и една хиляди петстотин и двадесет лева/;

 

Начин на финансиране: дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране на инвестиционен проект;

 

Начин на обезпечаване: учредяване на залог за бъдещи приходи на общината, Залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Нови пазар, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия  на община Нови пазар съгласно   чл.52, ал.1, т.1, б. „б”  от Закона за публичните финанси.

 

 

Максимална стойност на дълга: до 3 500 000 лв. /три милиона и петстотин хиляди лева/;

 

Валута на дълга: български лева /BGN/;

 

Срок на погасяване:  7 години;

 

Начин на погасяване: 7 /седем/ години по една годишна вноска от датата на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

 

Начин на погасяване на лихвите: на ежемесечни вноски;

 

Максимален лихвен процент: до 2,50%;

 

Такси и комисионни: до 0,50% годишно върху размера на дълга;

 

        ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  29.11.2021г. от 13,00 часа в Многофукционалната зала в сграда на  Общинска администрация гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3.

      

        Публичното обсъждане ще проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки определени със заповед на Министъра на здравеопазването.

             

       Инвестиционният проект „Основен ремонт на части от уличната мрежа на територията на община Нови пазар” - Приложение 1, е публикуван на електронната страница на Община Нови пазар.

 

Предложения могат да се правят писменно в деловодството в сградата на общинска администрация или на електронен адрес: npazar@icon.bg

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община Нови пазар