Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения
КАМПАНИЯ "ПРИЕМИ МЕ" НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЛАСТ ШУМЕН
12.10.2021

Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в област Шумен, като тя се реализира по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенцията за социално подпомагане в реализирането на проекта, чиито цели са:

  • Да се усъвършенства моделът за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхватът ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи;
  • Да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

Кандидатите за приемни родители ще могат да се запознаят със същността на приемната грижа и изискванията към приемните семейства чрез специално изготвени информационни материали.  

            Какво направихме досега?

На 01.11.2016 г. бе поставено началото на втория етап на проекта „Приеми ме 2015“, чрез който се въведе иновативен областен модел за развитие на приемната грижа в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините участници в проекта и  нова организация на управление на местно ниво и на предоставяне на социалната услуга.

Към Община Шумен, в качеството ѝ на община - областен град по проекта, се присъединиха общините Нови пазар, Каспичан, Венец, Никола Козлево, Смядово и Каолиново.

 

Общият брой утвърдени приемни семейства по проекта към 30.09.2021 г. на територията на област Шумен е  109.

От страна на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Шумен планираният допълнителен брой приемни семейства е съобразен с потребностите в конкретната община и с потенциалния брой на потребителите на тази услуга: деца с увреждания, деца на по-голяма възраст, кризисно настаняване на по-големи деца, деца - жертва на насилие, и новородени. Очакваният брой приемни семейства е планиран и съобразен след обстоен анализ на свободните приемни семейства към момента, предстоящото заличаване за някои от тях, промяната/разширяване на профилите на семействата, които са вписани в регистъра.


Брошура 1


Брошура 2