Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
О Б Я В А за попълване състава на Доброволното  формирование
13.11.2020

 

Община Нови пазар с административен център град Нови пазар открива процедура за набиране на доброволци за попълване състава на Доброволното  формирование на територията на общината за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Критерии:

Доброволците трябва да отговарят на следните изисквания:

-  да са навършили 18 години;

-  да са завършили средно образование;

-  да са клинично здрави, което се доказва с медицинско свидетелство;

- да са психически здрави, което се доказва със справка от психодиспансера в град Шумен;

- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

„Доброволец” може да бъде всяко лице, независимо от трудовото или служебното му правоотношение.

С одобрения кандидат за доброволец се:

- сключва договор;

- осигурява  обучение и екипировка;

- застрахова срещу злополука;

- осигуровка за всички социални рискове.

Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, като своевременно уведоми кмета на общината.

Възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:

- 100% от минималната часова работна заплата за страната – за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на часовете на обучението;

- 200% от минималната часова работна заплата за страната – за изпълнение на

спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

 

Желаещите кандидати подават заявление и формуляр за кандидатстване в Информационния център в сградата на  Общинска администрация, град Нови пазар, ул. „Васил Левски”№ 3, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

Краен срок за подаване на заявления – 15.12.2020 г.