Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Проектно предложение на Община Нови пазар „Подобряване на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване сградата на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови пазар” е одобрено за финансиране.
16.10.2020


Проектно предложение на Община Нови пазар „Подобряване на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване сградата на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар” е одобрено за финансиране с Решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Община Нови пазар ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 300 000,00 лева за изпълнение на проекта, който ще се реализира в продължение на 24 месеца от датата на подписване на договора.

Изпълнението на проекта включва дейности за подобряване на материално техническата база и въвеждане на енергийната ефективност на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Нови пазар, допринасящи за цялостната модернизация на образователната инфраструктура и намаляване на крайното потребление на енергия. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на сградата, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.

Изпълнението на дейности ще допринесат за:  Подобряване на образователната инфраструктура, достигане клас на енергопотребление „В“ в сградата, намаляване на разходите за енергия, по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г., осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата, запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане професионално обучение, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.