Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
31.07.2020
С подкрепата на Фонд „Социална закрила” Община Нови пазар започна реализация на проект
„Подобряване на материалнта база на Домашен социален патронаж. Нови пазар, чрез
извършване на ремонтни дейности в помещенията”. Общата стойност на проекта е 49
994,77лв, от които 44995,29 лв са предоставени от Фонд „Социална закрила”.

   Основната цел на 
проекта е изпълнение на социалната политика на Община Нови пазар и дейностите за реализиране
на целите заложените в стратегическите документи за развитие на Община Нови пазар, насочени
към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в 
общността, предоставяне
на качествени социални услуги за различните целеви

групи, нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа.

Изпълнението на дейностите заложени в проектното предложение имат за цел да подобрят материалната база на Домашен
социален патронаж гр. Нови пазар, който на територията на общината
обслужва над 280 потребители. Чрез извършването на строително-монтажните работи ще се създаде една по-привлекателна
обстановка за потребителите на социалната услуга, с цел напълно задоволяване на техните все
по-повишаващи се изисквания и потребности и увеличаване на
капацитета на социалната услуга.