Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения
Обявление относно „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
20.05.2020

 

                                                                                                                                                                                

 

      Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

        BG05M9OP001-2.101-0120 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3”

 

 

 

Обявление

 

Община Нови пазар и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0015-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допълнителното споразумение е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0120 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. 

Общата цел на Процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19, община Нови пазар се налага да мобилизира допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Капацитета, който е определен за Община Нови пазар за предоставянето на услуги по домовете е 87 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.

Дейността е  насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

От днес 20.05.2020 г. в изпълнение на дейностите по договор BG05M9OP001-2.101-0120 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3” са назначени общо 19 сътрудници социални дейности и един технически организатор.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Общия размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 142 245,00 лв., 85 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % са национално съфинансиране.

Проектните дейности са със срок до 31.12.2020 г.