Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Всичко за COVID-19
З А П О В Е Д № 339 от 21.03.2020 год. на Кмета на Община Нови пазар, на основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 год. и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването
21.03.2020

 
№ 339
от 21.03.2020 год. гр.Нови пазар

 

             На основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 год. и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 часа до 10:30 часа всеки ден.

 

  1. Жителите и гостите на Община Нови пазар, пристигащи или пристигнали от град Банско след 17.03.2020 год., да уведомят незабавно личните си лекари, а в случай, че нямат личен лекар да уведомят РЗИ – Шумен на тел. 054/800 719; 054/800 722 и 0895721057 или дежурните по общински съвет за сигурност на тел. 0885302775.

 

  1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 

  1. Преустановява се ползването на кафе автомати и вендинг машини.

 

  1. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

 

            Настоящата заповед да се публикува незабавно на интернет страницата на Община Нови пазар и в социалните мрежи.

            Копие от заповедта да се изпрати до кметовете и кметски наместници на територията на общината, на заинтересованите лица,  началника на РУ – Полиция, за сведение и изпълнение.

           

            Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

            

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

 


Заповед № 339/21.03.2020 г.