Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА
05.02.2020

Във връзка с необходимост от попълване на списъка на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Нови пазар и в изпълнение на Протокол № 5 от 30.01.2020г. от заседание на Общински съвет – Нови пазар, в частта относно Решение № 45/30.01.2020г. на ОбС - Нови пазар, прието въз основа на Предложение с вх. № 00-29/22.01.2020г. от Иван Ганчев относно: „Откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар (мандат 2020-2023)”, се продължава откритата с Решение № 687-56/31.05.2019г. на ОбС Нови пазар процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд Нови пазар  за мандат 2020-2023г., с оглед допълване на списъка с още 5 (пет) кандидата до достигане на определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Шумен брой.

 

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно Закона за съдебната власт,  са изброени по-долу в настоящото Обявление.

 

Моля всички заинтересовани жители на Община Нови пазар да входират в деловодството на Общински съвет – Нови пазар – ет.3, стая 305 в сградата на Общинска администрация Нови пазар, ул. Васил Левски №3 необходимите документи за участие в откритата процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Нови пазар, поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 19.02.2020г, като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

 

 

  1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 

  1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

  1. 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 На основание чл.68, ал.4 от ЗСВ обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

 

Повече информация може да получите на тел:  0537 95150, на ел. поща: obs_npazar@abv.bg, както и на място в деловодството на Общински съвет – Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски 3, ет.3, стая 305

 

С уважение,

  Иван Ганчев

 Председател на Общински съвет – Нови пазар