Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Добре дошли
/assets/Files/Pictures/home/344b.jpgОбщина Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.    
  


/assets/Files/Pictures/home/kula.jpgНови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
 
Новини
Обява за свободна длъжност Главен експерт "Образование"
15.01.2018

МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
09.01.2018

П О К А Н А За публично обсъждане на проект за Бюджет 2018.г.
03.01.2018

Oбява по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за децата в Община Нови пазар
08.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Проект за СОЗ около сондаж Р-200 „Трейдфарма – Нови пазар”
08.12.2017

ИЗДАВАНЕ НА У-Е ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТИ: ДВОРНО МЯСТО СЪС ЗАСТРОЕНА И НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 806 КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, ЗА КОЙТО ИМОТ В ОТРЕДЕН УПИ III 85 ОТ КВ.23 ПО ПЛАНА НА С.ЖИЛИНО; ПАЗАРНО ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 732 КВ.М., ЗА КОЙТО ИМОТ Е ОТРЕДЕН УПИ IV 85 OT KВ. 23 ПО ПЛАНА НА С.ЖИЛИНО
06.12.2017