Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Профил на купувача

НОВО!!! Нов ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА!!! от 15.09.2015г
14.09.2015

Протокол от обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на община Нови пазар”
14.09.2015

Хидроизолация и текущ ремонт на покриви за 3 обособени позиции-Протокол от заседанието на комисията
08.09.2015

ИНФОРМААЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРИ
08.09.2015

ОП с предмет "Допълнително възстановяване на улични настилки, по трасета на обект "Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, обл.Шумен" след предвиденото в проект
08.09.2015

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на община Нови пазар” http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045418
01.09.2015