Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Постоянни комисии
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.
I. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост
Председател
Николай Николов
Членове
1. Норан Керим
2. Боряна Дочева
3. Златина Таскова
4. Цветанка Котларава
II. Постоянната комисия по общински имоти, строителство, благоустрояване, териториално развитие, околна среда и комунални дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и селско стопанство
Председател
Сениха Селим
Членове
1. Георги Сашев
2. Красимир Янков
3. Христо Николов
4. Фейдан Мустафа
III. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Председател
Хамди Авджъ
Членове
1. Красимира Бунова
2. Димитър Димитров
3. Хасан Салиев
4. Николай Колев


IV. Постоянна комисия по образование, култура и спорт
Председател
Ивайло Петров
Членове
1. Димитър Милчев
2. Исмел Ибрям
3. Пенка Ангелова
4. Нежгян Мустафа