Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Текущи

Проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура,чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Васил Левски” гр.Нови пазар”
20.07.2018

Проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на улична мрежа на територията на гр.Нови пазар”
20.07.2018

ПРОЕКТ - BG05M9OP001-2.010-0321-C01 "Социално предприемачество за социална интеграция в община Нови пазар"
16.05.2018

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-5.001-0024-C01 "Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в Община Нови пазар"
08.12.2017

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0129 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III“
24.02.2017

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – II“
24.02.2017