Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Добре дошли
/assets/Files/Pictures/home/344b.jpgОбщина Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.    
  


/assets/Files/Pictures/home/kula.jpgНови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
 
Новини
Заповеди - 4 броя от Областна дирекция "Земеделие"-гр.Шумен за одобрени споразумения за ползване на масиви зем.земя за стопанската 2017-2018г. в землища на територията на Община Нови пазар: гр.Нови пазар; с.Сечище; с.Войвода; с.Преселка.
21.11.2017

Обявление за издаване на у-е по обстоятелствена проверка за имоти: дворно място с площ от 1320 кв.м, ведно с построената в него жилищна сграда, за което е отреден УПИ VII 375 от кв. 50 по плана на с.Мировци
16.11.2017

Обявление за издаване на у-е по обстоятелствена проверка за имоти: сграда с идентификатор 52009.501.184.3 по КК и КР на гр.Нови пазар на два етажа със застроена площ от 94 кв.м.- с предназначение:ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.Нови пазар, ул.Люти брод №23, построена в общински ПИ с идентификатор 52009.501.184.3
16.11.2017

Съобщение от "Енерго Про Мрежи" АД
14.11.2017

Заповеди 6 броя от Областна дирекция "Земеделие" - гр. Шумен
13.11.2017

Протокол на Комисия по чл.210 от ЗУТ от 24.10.2017г.
09.11.2017