Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Наредби

Н А Р Е Д Б А за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар - ревизия 10
05.01.2017

Наредба за определяне на администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар - ревизия 40
05.01.2017

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Нови пазар
05.01.2017

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Нови пазар
05.01.2017

Наредба за определяне на администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар - ревизия 39
05.01.2017

Наредба за определяне на администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар - ревизия 38
05.01.2017